بخشی از کتاب روزنامه‌ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ

13 خرداد 1397


همین‌قدر که ماده باشد یا اگر نر است ساده باشد

#چند_سطر_کتاب  #طنز_روز
@klidar

آخر این لندهور از شخص شخیص ما نیز هرزه‌تر است. به حدی که با مشاهده‌ی خزنده و جهنده و چرنده‌ی صحرا و ماهی و خرچنگ و نهنگ دریا و وزغ و تمساح رود و مرغ هوا و ماکیان حیاط رعایا، همین‌قدر که ماده باشد یا اگر نر است ساده باشد، ماده‌ی تصورات شریره‌ی حشری و خیالات مافوق بشری جهت اقدام به اعمال و افعال حرام چنان در کاسه‌ی سر و مهره‌ی کمر این نسناس خداشناس به جوش می‌آید که اگر خروار خروار زنجیر خاردار بر دست و پایش نهاده باشند به یک فشار از هم می‌گسلد و هر آینه در قله‌ی قاف یا غار ضحاک جادو در بند باشد نیز تا کار خود نبیند از پا نمی‌نشیند. 

الغرض پدرسوخته نره‌غول غریبی است که چون عزم... کند نه فقط ننه‌ی ارقش دیو و جده‌ی فولادزره را کفاف کند، بل آن کند که هر دو پتیا... سیری‌ناپذیر را نیمه‌جان از بله دادن پشیمان کند. حتی خود ما نیز که خاقان‌بن خاقانیم و سلطان ممالک محروسه‌ی ایرانیم گمان مدار که در حلقه‌ی امنیت این همه قراول لُر و کُرد و خلج و سیلاخوری از شر خرزه‌ این نابکار در امانیم. وگرچه به اتفاق آرا همه‌ی اطبای عالم گرفتار غالب انحرافات خداداد از قبیل اُبنه و آزار مراق و فلان و بهمانیم جز به احتیاط تمام با این شریر خلوت نمی‌توانیم. باری، و با این که ما نیز خود را از فاسقان در بند دولیم، و چنان است که گرچه ‌شب و روز با رمه‌یی از ماهرویان صیغه و عقدی دلمشغولیم باز اگر پا دهد لگوریان رختشورخانه و غلامان بی‌تمیز آشپزخانه را هم عشق است و خلاصه هر چند سالار همه‌ی محاربان خرگردن خدا و رسولیم از مقایسه‌ی خود با آن سلطان خوشباشی و عیاشی به جان ملولیم و با همه شیر اوژنی و مردافکنی که ماییم، در برابر تمبان آتشناک آن نابکار خاک پاییم.
ص 46

📕روزنامه‌ی سفر میمنت اثر ایالات متفرقه امریغ
📔 #احمد_شاملو
📕 #نشر_مازیاردیدگاه های شما