کتاب : در جستجوی گوهر تحقیق

انتشارات : مرندیز

01 دی 1396


در جستجوی گوهر تحقیق


دو مولف نیشابوریِ پدر و دختر به اتفاق یکدیگر به دسته بندی و شرح و تحلیل رباعیات خیام پرداخته اند و حاصل را در کتابی با عنوان "در جستجوی گوهر تحقیق" منتشر کرده اند. مولفین این کتاب، محمد ابراهیم فغفوریان و میترا فغفوریان، می گویند:

در این مجموعه حدود 80 رباعی انتخاب شده که می توان آن ها را در ده فصل یا دسته از هم جدا کرد، اگرچه بیشتر آن ها بر دو موضوع یا بیشتر مشتمل هستند. از بررسی این رباعی ها به این نتیجه می رسیم که مضمون بیشتر آن ها به طور مستقیم و غیرمستقیم به موضوع کوتاهی عمر و بیوفایی روزگار و تاسف شاعر بر عمر و جوانی از دست رفته برمی گردد. (نزدیک به 40 رباعی) حدود 19 رباعی به طور مستقیم و غیرمستقیم "شادزیستی و دم غنیمت شمردن" را تاکید می کند. 12 رباعی هم در موضوع "عدم آگاهی انسان از اسرار جهان و بیخبری او" سروده شده است.

کتاب "در جستجوی گوهر تحقیق" را انتشارات مرندیز مشهد در 84 صفحه ی قطع رقعی با قیمت 7500 تومان منتشر کرده است.

 این هم نمونه ای از توضیح یک رباعی:

چون چرخ به کام یک خردمند نگشت
خواهی تو فلک هفت شمر خواهی هشت
چون باید مرد و آرزوها همه هشت
چه مور خورد به گور و چه گرگ به دشت

وقتی روزگار به کام دل فرزانگان و آزادگان نمی گردد، چه تفاوتی دارد که آسمان را هفت طبقه بدانیم یا هشت طبقه. هنگامی که انسان سرانجام باید از دنیا برود و آرزوهایش را بر حای بگذارد چه فرقی دارد که کسی به طور طبیعی دار دنیا را وداع گوید یا در بیابان بر اثر حمله ی گرگ وحشی جانش را از دست بدهد.دیدگاه های شما