مطالب

3 سال پیش

*️⃣ده اصل مهم تئوری انتخاب ویلیام گلسر

#روانشناسی

دکتر گلاسر، ده اصل مهم تئوری انتخاب را چنین عنوان می‌کند، و معتقد است با رعایت این اصول می‌توان در ابتدا آزادی و اختیار شخصی را تعریف و سپس بازتعریف ن...

ادامه ...

4 روز پیش

تاریخچه‌ی خوشبختی

#روانشناسی

نیچه از تفاوت میان «انسان‌های ضعیف و قوی» سخن می‌گوید: اساسی‌ترین آرزوی انسان ضعیف پایان گرفتن جنگی است که در وجودش برپاست و

ادامه ...

21 ساعت پیش

روان شناسی تکاملی

#روانشناسی

معمای خودکشی سالخوردگی و به دنبال آن مرگ اجتناب ناپذیر است، اما برای روان شناسی تکاملی معمای بزرگ تری نیز وجود دارد: چرا فرد عامدانه به زندگی اش خاتمه...

ادامه ...

3 روز پیش

عشق ویرانگر

#روانشناسی

در شرایطی که سازمان‌دهی و رعایت قوانین و ضوابط بسیار مهم است، گاهی به نقطه‌ای می‌رسیم که بیش از حد دغدغه‌ی تکامل و انضباط و توجه به جزئیات را پیدا می‌...

ادامه ...