مطالب

2 سال پیش

زنان و قدرت

#سیاست و جامعه #فمینیسم

مری بی‌یرد استاد فرهنگ و ادبیات یونان و روم باستان دانشگاه کمبریج و استاد آکادمی سلطنتی هنر بریتانیاست. اگر نگاهی به این کتاب کوچیک بندازین تسلط نویسن...

ادامه ...